Refund policy

ביטול עסקה 
 רק הלקוח המזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 (להלן "החוק") ולאמור לעיל ולהלן. 
 כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. 
 ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוח (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר ללקוח את הסכומים ששילם בגין העסקה. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק. 
 לקוח רשאי לבטל עסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, לרבות באמצעות דוא"ל לכתובת של המוכר המפורטת להלן, או באמצעות שיחת טלפון לשירות הלקוחות של המוכר המפורט להלן. 
 לקוח רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם. הלקוח יהיה רשאי להחזיר את המוצרים באחת הדרכים הבאות: (1) דואר רשום; (2) החזרה לנקודת האיסוף של המוכר בתל אביב; 
 על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק, רשאים לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין המוכר לבין הלקוח כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). המוכר יהיה רשאי לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 
 במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, יחזיר המוכר בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ויגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במידה ויבחר הלקוח בקבלת קרדיט לחשבון הלקוח באתר, שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם ללא ניכוי. 
 אין בזכותו של לקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותו של המוכר לתבוע את נזקיו במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשים לבטל עסקה נדרשים להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן נדרשים הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 
 הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: א. מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הלקוח עקב ההזמנה; ב. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית. 
 מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים). כמו כן לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מתנות. 
 בכל מקרה לא יישא המוכר באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. 
 המוכר אינו אחראי לשימוש במוצרים שייעשה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המוכר לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים. 
 הלקוח יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע למוכר אם המוצר שהתקבל הינו פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר. 
 בהתאם להנחיות משרד הבריאות פריטי הלבשה תחתונה ובגדי ים – לא ניתנים להחזרה/החלפה. 
 לא ניתן להחזיר/ להחליף פריטים מקטגוריית ביוטי (איפור, טיפוח, מוצרי איפור). מוצרים אחרים ניתנים להחזרה כשהם סגורים באריזתם המקורית בלבד, ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש. 
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") יחזיר המוכר, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. הודיע על כך הלקוח למוכר בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.

ביטול עסקה ע"י המוכר ו/או האתר 
המוכר יהא רשאי לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון: 
 אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר; 
 אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה; 
 אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר; 
 אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל; 
 כאשר הלקוח חב חוב כספי לאתר ו/או למוכר וכבר חלף המועד לתשלומו; 
 אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה טכנית בהצגת פריט באתר, בין אם במחירו ובין אם בתיאורו, ו/או במשלוח המוצר; 
 במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר; 
 במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו; 
 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר; 
 כאשר קיים חשש, מצד המוכר שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 
 מבלי לגרוע מאמור לעיל, המוכר יהא רשאי שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתו הבלעדי.